การเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย

หากคุณเริ่มตั้งค่า Apple TV ของคุณด้วยเครือข่ายแบบมีสาย คุณจะสามารถเปลี่ยนเป็นเครือข่ายไร้สายได้โดยไม่ต้องตั้งค่า Apple TV อีกครั้ง

เปลี่ยนจากเครือข่ายแบบใช้สายเป็นแบบไร้สาย ถอดสายอีเธอร์เน็ตออกจาก Apple TV จากนั้นในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้เลือก เครือข่าย แล้วเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi