Apple กับสิ่งแวดล้อม

ที่ Apple เราตระหนักถึงความรับผิดชอบในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการทำงานและผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.apple.com/environment