แถลงการณ์เรื่องการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของประเทศแคนาดาสำหรับ Apple TV

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตอุตสาหกรรมของแคนาดา การดำเนินงานอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสิ่งรบกวนใดๆ รวมไปถึงสิ่งรบกวนที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่ต้องการของอุปกรณ์

การทำงานในระบบ 5150-5250 MHz มีไว้ใช้ในบ้านเท่านั้น เพื่อลดการรบกวนที่อันตรายต่อระบบช่องรวมสัญญาณดาวเทียมเคลื่อนที่ที่อาจเกิดขึ้นได้

ผู้ใช้จะได้รับคำชี้แจงว่าอุปกรณ์นี้จัดสรรให้เรดาร์พลังงานสูงเป็นตัวใช้งานหลัก (ซึ่งก็คือตัวใช้งานที่มีความสำคัญอยู่ในระดับต้น) ของระบบ 5250-5350 MHz และ 5650-5850 MHz และเรดาร์เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนและ/หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ LE-LAN ได้

การได้รับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ พลังงานขาออกที่แผ่ออกมาจากอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ในขีดจำกัดของขีดจำกัดการได้รับคลื่นวิทยุ FCC/IC อุปกรณ์ชิ้นนี้ควรใช้งานโดยให้ตัวอุปกรณ์และร่างกายมนุษย์อยู่ห่างกันอย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว)

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250–5350 MHz et 5650–5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

L’exposition à l’énergie radiofréquence La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l’appareil et le corps d’une personne.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)