แถลงการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ENERGY STAR®

โลโก้ ENERGY STAR

ในฐานะคู่ค้าของ ENERGY STAR ทาง Apple มีความตั้งใจที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ ENERGY STAR โครงการ ENERGY STAR คือการร่วมมือโดยผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดการสิ้นเปลืองพลังงานของผลิตภัณฑ์จะช่วยประหยัดเงินและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่า

ตามค่าเริ่มต้น การจัดการพลังงานจะถูกเปิดใช้งานและจะทำให้ Apple TV เข้าสู่ในโหมดพักหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในการทำให้ Apple TV เข้าสู่โหมดพักในทันที ให้กดปุ่มโฮม ปุ่มโฮม บนรีโมตค้างไว้ หากต้องการปลุก Apple TV ให้กดปุ่มโฮม ปุ่มโฮม บนรีโมต หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการพัก ให้ไปที่ การตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > พักเครื่องหลังจาก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENERGY STAR ให้ไปที่ www.energystar.gov