เว็บไซต์การสนับสนุนของ Apple TV

ข้อมูลการสนับสนุนที่มีเนื้อหาครอบคลุมมีให้ใช้งานแบบออนไลน์ที่ http://www.apple.com/th/support/appletv ในการติดต่อ Apple สำหรับการสนับสนุนแบบส่วนตัว (ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่) ให้ดูที่ www.apple.com/th/support/contact