ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล

การกำจัดและการรีไซเคิล ควรให้ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนใน Apple TV Remote กำจัดผลิตภัณฑ์นี้และ/หรือแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์แยกจากขยะในครัวเรือนและตามกฎหมายและแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านแบตเตอรี่และการรีไซเคิล ให้ไปที่ www.apple.com/batteries สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิล จุดทิ้งขยะรีไซเคิล สารที่ต้องควบคุม และการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของ Apple ให้ไปที่ www.apple.com/environment

ตุรกี

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

แถลงการณ์เรื่องแบตเตอรี่ของไต้หวัน

แถลงการณ์เรื่องแบตเตอรี่ของไต้หวัน
แถลงการณ์คำเตือนของของไต้หวัน

สหภาพยุโรป ข้อมูลด้านการกำจัด

ไอคอนการจำกัดของสหภาพยุโรป

สัญลักษณ์ข้างต้นหมายความว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของเครื่องควรกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน เมื่อผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุการใช้งาน ให้นำไปยังจุดรวบรวมที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด การแยกการกำจัดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้มั่นใจว่าการนำกลับมาใช้ใหม่นั้นจะปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Union Européenne—informations sur l’élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l’environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell’ambiente.

Per i consumatori italiani: quando si acquista un nuovo prodotto Apple, è possibile restituire un prodotto elettronico simile presso il punto vendita senza costi aggiuntivi. Nel caso in cui si tratti di dispositivi mobili e piccoli accessori, è possibile restituirli al punto vendita in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni, consulta la pagina www.apple.com/it/recycling.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

ไอคอนการจำกัด

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

ไอคอนการจำกัด

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment