ไฟแสดงสถานะ

ไฟสถานะที่ด้านหน้าของ Apple TV จะเป็นตัวระบุข้อมูลต่อไปนี้:

หาก Apple TV

ไฟแสดงสถานะจะ

เปิดอยู่

สว่างขึ้น

ปิดหรืออยู่ในโหมดรอใช้งาน

ไม่สว่างขึ้น

กำลังเริ่มเปิดขึ้น

กะพริบช้าๆ

กำลังรับคำสั่งจากรีโมต

กะพริบหนึ่งครั้ง

กำลังอัพเดทซอฟต์แวร์

กะพริบอย่างรวดเร็ว