Viktig information om säkerhet och hantering

VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan och anvisningarna om användning innan du använder Apple TV, detta för att undvika skador. Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan det innebära risk för brand, elektriska stötar eller andra skador på Apple TV eller annan egendom.

Viktiga säkerhetsanvisningar Läs och följ dessa anvisningar så att du använder Apple TV på ett säkert sätt.

 • Läs dessa anvisningar.

 • Spara dessa anvisningar.

 • Ta varningarna på allvar.

 • Följ alla anvisningar.

 • Använd inte Apple TV i närheten av vatten.

 • Rengör endast med ett torrt tygstycke.

 • Använd och förvara inte i närheten av värmekällor som element, värmeutsläpp, ugnar eller andra enheter (inklusive förstärkare) som alstrar värme.

 • Skydda strömsladden från att bli trampad på eller klämd, särskilt i närheten av kontakter eller där sladden löper ut ur Apple TV.

 • Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren.

 • Koppla från Apple TV från elnätet vid åskväder eller när den inte ska användas under en längre period.

 • Överlåt allt servicearbete till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när Apple TV har blivit skadad på något sätt, t.ex. om strömsladden eller -kontakten har skadats, vätska har spillts över Apple TV eller objekt har trillat in i den, Apple TV har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

Ström Apple TV har ingen strömbrytare. Du måste koppla loss strömsladden för att bryta strömmen till Apple TV. Se till att strömsladden alltid är lätt att komma åt. När du ansluter eller lossar Apple TV från eluttaget bör du alltid hålla i sidorna på stickkontakten och undvika att röra vid metalldelar på stickkontakten.

Placering Använd inte Apple TV utomhus. Apple TV är avsedd för inomhusbruk. Placera inte öppen eld, som t.ex. levande ljus, på eller i närheten av Apple TV. Använd inte Apple TV i närheten av vatten. Utsätt inte Apple TV för dropp eller stänk och placera inte vätskefyllda föremål (t.ex. en vas) på Apple TV. Flytta inte Apple TV om en annan enhet, som t.ex. en TV, dator eller annan elektronisk utrustning, är ansluten till den.

VARNING: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att skydda Apple TV från regn, vätskor eller annan fuktighet, stark värme och öppen eld.

Hantering och rengöring Innan du rengör Apple TV kopplar du från strömsladden och alla kablar. Använd sedan en mjuk och luddfri trasa. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputsmedel, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller produkter som innehåller slipmedel när du rengör Apple TV.

Reparation Utför inga reparationer på egen hand. Mer information om service finns på www.apple.com/se/support/appletv/service/faq/.

VARNING: Försök inte att öppna Apple TV eller montera isär den. Du riskerar att få elektriska stötar, och skador som orsakas av isärmontering täcks inte av den begränsade garantin. Apple TV innehåller inga delar som användaren själv kan reparera eller byta ut.

Hantering Apple TV kan skadas vid olämplig lagring eller hantering. Undvik att tappa Apple TV under transport.

Temperatur vid användning Apple TV fungerar bäst vid temperaturer mellan 0 och 35 ºC och kan förvaras vid temperaturer mellan -20 och 45 °C. Det är normalt att höljet på Apple TV blir varmt under användning. Höljet på Apple TV är utformat så att det överför värme från insidan till den svalare luften på utsidan.

Fysiska besvär Om du har fysiska besvär som du tror kan påverkas av Apple TV (t.ex. epileptiska anfall, blackouter, ansträngda ögon eller huvudvärk) bör du kontakta en läkare innan du använder Apple TV.

Medicinsk utrustning Apple TV Remote innehåller en radiosändare som sprider elektromagnetiska fält. Dessa elektromagnetiska fält kan orsaka störningar hos pacemakers, defibrillatorer och annan medicinsk utrustning. Håll alltid ett avstånd på minst 15 cm mellan en pacemaker eller defibrillator och Apple TV Remote. Om du misstänker att Apple TV Remote stör din pacemaker eller någon annan medicinsk enhet ska du sluta använda den och kontakta din läkare för information om just din medicinska utrustning.

Monotona rörelser Om du utför monotona rörelser, t.ex. som att spela spel på Apple TV, kanske du ibland känner obehag i händer, armar, skuldror, nacke eller andra kroppsdelar. Om du känner obehag bör du upphöra med de rörelserna och kontakta en läkare.

Ladda Apple TV Remote Ladda Apple TV Remote med den Lightning-kabel som följde med, eller med någon av de Lightning-kablar från andra tillverkare som är märkta med ”Made for iPhone”. Användning av icke-godkända eller skadade kablar eller laddare, eller laddning i närheten av fukt, kan innebära risk för brand, elektriska stötar, personskador, eller andra skador på Apple TV Remote eller annan egendom. När du laddar Apple TV Remote med en strömadapter kontrollerar du först att Lightning-kabeln är fullständigt ihopmonterad med strömadaptern innan du ansluter adaptern till ett eluttag.

Lightning-kabel och -kontakt Undvik långvarig hudkontakt med kontakten när Lightning-kabeln är ansluten till en strömkälla eftersom detta kan orsaka smärta eller skada. Undvik situationer där huden kommer i kontakt med Lightning-kontakten under en längre tid när den är ansluten. Du bör till exempel inte sitta eller sova på kontakten, eller placera den under en filt, kudde eller kroppen när Apple TV Remote laddas eller när Lightning-kabeln är ansluten till en strömkälla. Var särskilt uppmärksam om du har en fysisk åkomma som påverkar din förmåga att upptäcka värme mot kroppen.

Lightning-kontakten kan bli missfärgad vid regelbunden användning. Smuts, avlagringar och vätska kan orsaka missfärgning. Om du vill ta bort missfärgningen eller om kabeln blir varm under användning, eller om Apple TV Remote inte laddas, kopplar du från Lightning-kabeln från datorn eller strömadaptern och rengör den med en mjuk, torr och luddfri trasa. Använd inte vätska eller rengöringsprodukter när du rengör Lightning-kontakten.

Spel Undvik onödigt häftiga rörelser och håll ordentligt i Apple TV Remote när du spelar spel på Apple TV. Anslut Remote Loop (säljs separat) och håll stadigt i Apple TV Remote så att du inte skadas eller råkar skadar fjärrkontrollen eller andra föremål.

Enhetsinformation Information om sådant som modellnummer, serienummer och elektrisk klassificering finns på undersidan av Apple TV. Du hittar serienumret på skärmen genom att öppna Allmänt > Om i Inställningar Inställningar.