Kanadensisk överensstämmelse för Apple TV

Denna enhet överensstämmer med Industry Canadas licensundantagna RSS-standard(er). Användning lyder under de följande två villkoren: (1) den här enheten får inte orsaka störningar, och (2) enheten måste ta emot störningar som sänds till den, inklusive störningar som kan leda till att enheten inte fungerar som förväntat.

Användning inom frekvensbandet 5150–5250 MHz är begränsat till inomhusbruk för att minska risken för skadlig störning av mobila satellitsystem med gemensam kanal.

Användare bör tänka på att högeffektsradar är tilldelade som primäranvändare (vilket innebär att de har prioritet) av banden 5250–5350 MHz och 5650–5850 MHz och att sådan radar kan orsaka störningar och/eller skador på LE-LAN-enheter.

Radiofrekvensexponering Den utstrålade energin från den här enheten uppfyller kraven för FCC:s/IC:s gränsvärden för exponering av radiofrekvensenergi. Enheten ska användas med ett avstånd om minst 20 cm mellan utrustningen och en persons kropp.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250–5350 MHz et 5650–5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

L’exposition à l’énergie radiofréquence La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l’appareil et le corps d’une personne.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)