Prispôsobenie plochy

Horný riadok plochy je skvelým miestom pre vaše obľúbené aplikácie. Keď zvýrazníte aplikáciu v hornom riadku, zobrazia sa skratky, pomocou ktorých sa môžete dostať k požadovanému obsahu bez toho, aby ste najskôr museli otvoriť príslušnú aplikáciu.

Môžete sa rozhodnúť, ktoré aplikácie sa majú zobrazovať v hornom riadku, usporiadať ich v preferovanom poradí a vymazať aplikácie, ktoré sa zobrazujú na ploche.

Zmena usporiadania aplikácií: Pomocou Touch povrchu na ovládači Apple TV Remote zvýraznite aplikáciu a potom stlačte a podržte, až kým sa aplikácia nezačne pohybovať. Potiahnutím presuňte aplikáciu na nové miesto a opätovným stlačením Touch povrchu uložte nové usporiadanie.

Výber aplikácií zobrazených v hornom riadku: Presuňte svoje obľúbené aplikácie do horného riadka na ploche. Keď ich zvýrazníte, môžu sa zobraziť ďalšie možnosti a skratky.

Vymazanie aplikácie: Pomocou Touch povrchu vyberte aplikáciu, ktorú chcete vymazať, a potom stlačte a podržte, až kým sa aplikácia nezačne pohybovať. Stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť zobrazte ďalšie možnosti a vyberte možnosť Vymazať.

Vymazaním aplikácie sa vymažú aj jej dáta. Aplikácie zakúpené z App Store si môžete znova bezplatne stiahnuť, ich dáta sa však nemusia obnoviť.