Pripojenie ovládača Apple TV Remote k Apple TV

Ovládač Apple TV Remote sa dodáva automaticky spárovaný s Apple TV. Ak sa odpojí alebo ak ste dostali náhradný ovládač, budete ho musieť manuálne spárovať s Apple TV.

Ovládač Apple TV Remote možno naraz spárovať len s jedným Apple TV. Keď spárujete diaľkový ovládač, párovanie všetkých ostatných diaľkových ovládačov sa automaticky zruší.

Spárovanie ovládača Apple TV Remote s Apple TV. Zapnite Apple TV a umiestnite ovládač Apple TV Remote pred Apple TV do vzdialenosti 8 až 10 cm tak, aby jeho predná strana smerovala na Apple TV. Stlačte tlačidlo Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť spolu s tlačidlom Nahor Tlačidlo Zvýšiť hlasitosť a podržte ich stlačené 2 sekundy. Keď sa ovládač Apple TV Remote úspešne spáruje, na obrazovke sa zobrazí správa.