Ovládanie prehrávaného obsahu

Bez ohľadu na to, či sledujete TV seriál alebo film, všetko máte pod kontrolou.

Prehrávanie alebo pozastavenie: Stlačte Touch povrch alebo tlačidlo Prehrať/Pozastaviť Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť.

Zobrazenie ovládacích prvkov na obrazovke počas prehrávania: Stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť alebo podržte prst na Touch povrchu. Zobrazí sa indikátor stavu zobrazujúci uplynulý a zostávajúci čas. Plná čiara označuje, aká veľká časť položky je uložená vo vyrovnávacej pamäti (dočasne stiahnutá do Apple TV). V prípade potreby môžete preskočiť pred časť uloženú vo vyrovnávacej pamäti a spustiť prehrávanie od daného miesta.

Indikátor stavu prehrávania

Zobrazenie náhľadu videa na časovej osi prehrávania: Počas prehrávania stlačte Touch povrch, čím sa prehrávanie pozastaví a zobrazí sa okno náhľadu. Potiahnutím doľava sa posuniete dozadu, potiahnutím doprava sa posuniete dopredu. Opätovným stlačením Touch povrchu spustíte prehrávanie na novej pozícii, stlačením tlačidla Tlačidlo Menu zrušíte operáciu a obnovíte prehrávanie na pôvodnej pozícii.

Preskočenie dozadu alebo dopredu o 10 sekúnd: Na Touch povrchu stlačte ľavú alebo pravú stranu na preskočenie dozadu alebo dopredu. Opätovným stlačením preskočíte o ďalších 10 sekúnd.

Prevíjanie dozadu alebo dopredu: Ak chcete pri prehrávaní prevíjať dozadu alebo dopredu, na Touch povrchu stlačte ľavú alebo pravú stranu. Uvoľnením obnovíte prehrávanie.

Získanie ďalších informácií: Potiahnutím nadol zobrazte panel Informácie. Potiahnutím doľava alebo doprava prepnete medzi panelmi.

Zapnutie titulkov alebo skrytých titulkov (ak sú k dispozícii): Potiahnutím nadol zobrazte panel Informácie a potom potiahnutím doprava zobrazte panel Titulky. Potom potiahnite nadol a vyberte požadovanú možnosť.

Menu Titulky počas prehrávania