Obnovenie Apple TV

Ak Apple TV nereaguje ani po reštartovaní, skúste ho obnoviť. Pri obnovovaní Apple TV sa vymažú všetky dáta.

Obnovenie Apple TV: Postupujte takto:

  • V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Systém > Resetovať a vyberte možnosť Obnoviť. Obnovenie Apple TV môže istý čas trvať, a preto buďte trpezliví.

  • Ak Apple TV stále nereaguje, odpojte od neho napájací kábel a kábel HDMI. Jeden koniec kábla USB-C (predáva sa samostatne) pripojte k Apple TV a druhý koniec pripojte k počítaču. V počítači otvorte aplikáciu iTunes, v zozname Zdroj vyberte Apple TV a potom vyberte možnosť Obnoviť.

Rozsiahle informácie o podpore sú dostupné aj na stránke www.apple.com/support/appletv.