Zväčšovanie

Pomocou funkcie Zväčšovanie môžete zväčšiť obraz na Apple TV. Pomocou Touch povrchu na diaľkovom ovládači môžete ovládať funkciu Zväčšovanie a posúvať zväčšený obraz.

Zapnutie funkcie Zväčšovanie: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Prístupnosť > Zväčšovanie. Môžete tiež použiť funkciu Skratka prístupnosti. Pozrite si časť Skratka prístupnosti.

Zväčšenie alebo zmenšenie: Keď je zapnutá funkcia Zväčšovanie, trikrát stlačte Touch povrch. Každá zvýraznená položka sa automaticky zväčší.

Premiestnenie výberu zväčšenia: Klepnutím na horný, dolný, ľavý alebo pravý okraj Touch povrchu sa posuňte v danom smere o jednu položku na obrazovke.

Úprava zväčšenia Klepnite na Touch povrch a potiahnite dvomi prstami nahor alebo nadol. Ak chcete obmedziť maximálne zväčšenie, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Zväčšovanie > Maximálna úroveň zväčšenia.

Zapnutie alebo vypnutie posúvania: Klepnite dvoma prstami na Touch povrch.

Posúvanie zväčšenia: Pri posúvaní potiahnite prstom na Touch povrchu.

Prečítanie aktuálne vybranej položky na obrazovke: Dvakrát stlačte tlačidlo Vyhľadať Zväčšovanie.