VoiceOver

Funkcia VoiceOver umožňuje ovládať Apple TV bez sledovania obrazovky. Pomocou jednoduchých gest na dotykovom Touch povrchu diaľkového ovládača Apple TV Remote sa môžete pohybovať na obrazovke a počúvať, ako funkcia VoiceOver číta jednotlivé zvýraznené položky.

Keď zvýrazníte položku, funkcia VoiceOver najskôr prečíta jej názov a všetok súvisiaci text. Po chvíli prečíta všetky zvyšné textové položky na obrazovke, ako sú napríklad popisy filmov alebo zoznamy hercov.

Zapnutie funkcie VoiceOver: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver. Môžete tiež použiť funkciu Skratka prístupnosti. Pozrite si časť Skratka prístupnosti.

Používanie rotora funkcie VoiceOver: Na Touch povrchu otočte dva prsty okolo jedného bodu, čím sa otvorí rotor funkcie VoiceOver obsahujúci ďalšie ovládacie prvky. Dostupné ovládacie prvky rotora sa líšia v závislosti od toho, čo práve robíte.

Skúmanie položiek: Potiahnite prstom po Touch povrchu. Funkcia VoiceOver prečíta každé vybrané menu alebo textovú položku.

  • Premiestnenie výberu: Potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava.

  • Výber predchádzajúceho alebo nasledujúceho ovládacieho prvku rotora: Otočte dvoma prstami doľava alebo doprava.

  • Úprava ovládacieho prvku rotora: Potiahnite prstom nahor alebo nadol. Ak napríklad chcete upraviť rýchlosť rozprávania, otáčajte dvoma prstami, až kým sa nevyberie ovládací prvok rotora na úpravu rýchlosti rozprávania funkcie VoiceOver. Potom potiahnutím prstom nahor alebo nadol zvýšte alebo znížte rýchlosť rozprávania.

  • Prečítanie aktuálnej textovej položky v dolnej časti obrazovky: Potiahnite nadol dvomi prstami.

  • Čítanie položiek na obrazovke odhora: Potiahnite nahor dvomi prstami alebo stlačte a podržte tlačidlo Prehrať.

  • Pozastavenie čítania: Klepnite raz dvoma prstami. Ak chcete, aby čítanie pokračovalo, znova klepnite dvoma prstami alebo vyberte inú položku.

Vykonanie vlastnej akcie rotora: Otáčajte dvoma prstami, až kým sa v rotore nevyberie položka Vlastné akcie. Potiahnutím nahor alebo nadol si nechajte prečítať jednotlivé vlastné akcie a stlačením Touch povrchu vykonajte požadovanú akciu.

Vypnutie funkcie VoiceOver: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver. Môžete tiež použiť funkciu Skratka prístupnosti.