Vyhlásenie o súlade Apple TV s pravidlami FCC

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B – časť 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby bola zabezpečená zodpovedajúca ochrana proti škodlivému rušeniu v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčné žiarenie, ktoré môže pri nedodržaní pokynov na inštaláciu a používanie spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Zároveň však nie je možné garantovať, že sa rušenie v konkrétnej inštalácii nebude vyskytovať. Ak bude toto zariadenie zdrojom škodlivého rušenia príjmu rádia alebo televízora, čo je možné stanoviť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame odstrániť rušenie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Otočte alebo premiestnite anténu na príjem signálu.

  • Presuňte zariadenie ďalej od prijímača.

  • Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.

  • Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

Dôležité: Zmeny alebo úpravy tohto produktu, ktoré nie sú autorizované spoločnosťou Apple Inc., môžu viesť k porušeniu súladu so smernicou o elektromagnetickej kompatibilite a jeho používanie bude neoprávnené. Tento produkt vyhovuje limitom stanoveným smernicou o elektromagnetickej kompatibilite v rôznych podmienkach vrátane použitia vyhovujúceho periférneho zariadenia a tienených káblov medzi komponentami systému. Je dôležité, aby sa medzi systémovými komponentmi používali vyhovujúce periférne zariadenia a tienené káble, aby sa znížila možnosť vzniku rušenia rádií, televíznych prijímačov a ďalších elektronických zariadení.

Vystavenie rádiofrekvenčnej energii Vyžarovaný výstupný výkon tohto zariadenia spĺňa limity vystavenia rádiofrekvenčnej energii pravidiel FCC/IC. Toto zariadenie by sa malo používať vo vzdialenosti najmenej 20 cm od tela osôb.

Zodpovedný subjekt (kontaktujte ho len v prípade záležitostí týkajúcich sa pravidiel FCC):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014