Vyhlásenie o súlade Apple TV s nariadeniami pre Kanadu

Toto zariadenie je v súlade so štandardmi Industry Canada RSS a jeho používanie nepodlieha licencii. Prevádzka zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Prevádzka v pásme 5 150 – 5 250 MHz je určená len na vnútorné používanie s cieľom zníženia rizika škodlivého rušenia mobilných satelitných systémov, ktoré používajú rovnaký kanál.

Vysokovýkonné radary sú vyhradené ako primárni používatelia (používatelia s najvyššou prioritou) pásiem 5 250 – 5 350 MHz a 5 650 – 5 850 MHz a môžu spôsobovať rušenie alebo poškodenie zariadení LE-LAN.

Vystavenie rádiofrekvenčnej energii Vyžarovaný výstupný výkon tohto zariadenia spĺňa limity vystavenia rádiofrekvenčnej energii pravidiel FCC/IC. Toto zariadenie by sa malo používať vo vzdialenosti najmenej 20 cm od tela osôb.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250–5350 MHz et 5650–5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

L’exposition à l’énergie radiofréquence La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l’appareil et le corps d’une personne.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)