Likvidácia a recyklácia

Likvidácia a recyklácia Lítiovo-iónovú batériu v ovládači Apple TV Remote by mala odstrániť spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb. Tento produkt a jeho batériu zlikvidujte oddelene od odpadu z domácnosti a v súlade s miestnymi zákonmi a pravidlami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia. Informácie o servise a recyklácii batérie nájdete na stránke www.apple.com/sk/batteries. Informácie o recyklačnom programe spoločnosti Apple, recyklačných zberných miestach, zakázaných látkach a ďalších environmentálnych programoch nájdete na stránke www.apple.com/environment.

Turecko

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Vyhlásenie o batérii pre Taiwan

Vyhlásenie o batérii pre Taiwan
Vyhlásenie s upozornením pre Taiwan

Európska únia – informácie o likvidácii

Ikona likvidácie v Európskej únii

Vyššie uvedený symbol znamená, že v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami je váš produkt a jeho batériu potrebné zlikvidovať oddelene od odpadu z domácnosti. Keď uplynie životnosť tohto produktu, odovzdajte ho na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi. Samostatný zber a recyklácia produktu a jeho batérie pri likvidácii pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabezpečia ich recykláciu spôsobom, ktorý chráni zdravie ľudí a životné prostredie.

Union Européenne—informations sur l’élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l’environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell’ambiente.

Per i consumatori italiani: quando si acquista un nuovo prodotto Apple, è possibile restituire un prodotto elettronico simile presso il punto vendita senza costi aggiuntivi. Nel caso in cui si tratti di dispositivi mobili e piccoli accessori, è possibile restituirli al punto vendita in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni, consulta la pagina www.apple.com/it/recycling.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

Ikona likvidácie

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

Ikona likvidácie

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.