Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii

VÝSTRAHA: Pred používaním Apple TV si prečítajte všetky nasledujúce bezpečnostné informácie a pokyny týkajúce sa prevádzky, aby nedošlo k zraneniu. Ak nebudete postupovať podľa týchto bezpečnostných pokynov, môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu či poškodeniu Apple TV alebo iného majetku.

Dôležité bezpečnostné pokyny Prečítajte si nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby bolo používanie Apple TV bezpečné.

 • Prečítajte si tieto pokyny.

 • Tieto pokyny si uschovajte.

 • Dbajte na všetky upozornenia.

 • Riaďte sa všetkými pokynmi.

 • Nepoužívajte Apple TV v blízkosti vody.

 • Zariadenie čistite len pomocou suchej handričky.

 • Neinštalujte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napríklad radiátory, mriežky vykurovacej sústavy, pece alebo iné zariadenia, ktoré vytvárajú teplo (vrátane zosilňovačov).

 • Dávajte pozor, aby sa po napájacom kábli nešliapalo a aby nedošlo k jeho pricviknutiu, a to najmä na konektoroch a na mieste, na ktorom kábel vychádza z Apple TV.

 • Používajte len doplnky a príslušenstvo určené výrobcom.

 • Apple TV odpojte od zdroja napájania počas búrok s bleskami alebo keď sa dlhšiu dobu nepoužíva.

 • Servis prenechajte na kvalifikovaný servisný personál. Servis je potrebný v prípade, ak bolo Apple TV akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad v prípade poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky, ak bolo Apple TV obliate kvapalinou alebo ak naň spadol iný predmet, alebo ak bolo Apple TV vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo spadlo na zem.

Napájanie Apple TV nemá vypínač. Ak chcete Apple TV odpojiť od zdroja napájania, odpojte napájací kábel. Uistite sa, že napájací kábel je vždy ľahko dostupný. Pri pripájaní alebo odpájaní Apple TV vždy držte zástrčku za jej bočné strany. Nedotýkajte sa kovových častí zástrčky.

Umiestnenie Apple TV nepoužívajte vonku. Apple TV je produkt určený na vnútorné používanie. Na Apple TV ani do jeho blízkosti neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky. Nepoužívajte Apple TV v blízkosti vody. Nevystavujte Apple TV kvapkajúcej ani špliechajúcej vode a neumiestňuje naň žiadne predmety naplnené vodou, ako je napríklad váza. Nepremiestňujte Apple TV, ak je k nemu pripojené iné zariadenie, ako je napríklad televízor, počítač alebo iné elektronické zariadenie.

VÝSTRAHA: S cieľom zníženia rizika vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte Apple TV dažďu, kvapalinám, vlhkosti, nadmernému teplu ani otvorenému ohňu.

Čistenie a starostlivosť Pred čistením Apple TV odpojte napájací kábel a všetky ostatné káble. Na čistenie používajte mäkkú a suchú handričku, ktorá nezanecháva textilné vlákna. Zabráňte preniknutiu vlhkosti do otvorov na zariadení. Na čistenie Apple TV nepoužívajte čistiace prostriedky na okná a pre domácnosť, spreje, rozpúšťadlá, alkohol, amoniak ani drsné materiály.

Oprava Nevykonávajte opravy sami. Informácie o možnostiach servisu nájdete na stránke www.apple.com/support/appletv/service/faq.

VÝSTRAHA: Nepokúšajte sa Apple TV otvoriť ani rozobrať. Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom a na poškodenie spôsobené rozobratím zariadenia sa nevzťahuje obmedzená záruka. Zariadenie neobsahuje žiadne súčasti, ktorých servis by mohol vykonať používateľ.

Manipulácia Pri nesprávnom skladovaní alebo manipulácii sa Apple TV môže poškodiť. Dávajte pozor, aby Apple TV počas prepravy nespadlo na zem.

Prevádzková teplota Apple TV optimálne pracuje v prostredí s teplotou od 0 do 35 °C a skladovať ho možno pri teplote od -20 do 45 °C. Pri používaní Apple TV je normálne, ak je jeho skrinka teplá. Skrinka Apple TV je navrhnutá tak, aby odvádzala teplo zvnútra zariadenia do chladnejšieho vonkajšieho vzduchu.

Zdravotný stav Ak si myslíte, že používanie Apple TV by mohlo ovplyvniť váš zdravotný stav (mohlo by vám spôsobiť napríklad záchvat, stratu vedomia alebo pamäte, únavu očí alebo bolesť hlavy), pred jeho používaním sa poraďte s lekárom.

Zdravotnícke zariadenia Ovládač Apple TV Remote obsahuje vysielače, ktoré vyžarujú elektromagnetické pole. Tieto elektromagnetické polia môžu zasahovať do činnosti kardiostimulátorov, defibrilátorov a iných zdravotníckych zariadení. Kardiostimulátor alebo defibrilátor a ovládač Apple TV Remote by od seba mali byť vzdialené najmenej 15 cm. Ak máte podozrenie, že ovládač Apple TV Remote zasahuje do činnosti kardiostimulátora alebo iného zdravotníckeho zariadenia, prestaňte ovládač používať a požiadajte svojho lekára o informácie týkajúce sa vášho zdravotníckeho zariadenia.

Opakujúce sa pohyby Pri vykonávaní opakujúcich sa činností, ako je napríklad hranie hier na Apple TV, môžete pocítiť občasný nepríjemný pocit v dlaniach, rukách, zápästiach, ramenách, krku alebo iných častiach tela. Ak zaznamenáte takýto nepríjemný pocit, prestaňte vykonávať dané činnosti a poraďte sa s lekárom.

Nabíjanie ovládača Apple TV Remote Ovládač Apple TV Remote nabíjajte pomocou pribaleného kábla Lightning alebo pomocou káblov Lightning od iných výrobcov, ktoré majú označenie Made for iPhone. Používanie falošných alebo poškodených káblov alebo nabíjačiek, alebo nabíjanie vo vlhkom prostredí môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom, zranenie alebo poškodenie ovládača Apple TV Remote alebo iného majetku. Pri nabíjaní ovládača Apple TV Remote pomocou napájacieho adaptéra sa pred zapojením adaptéra do elektrickej zásuvky uistite, že kábel Lightning je úplne zasunutý do napájacieho adaptéra.

Kábel a konektor Lightning Keď je kábel Lightning pripojený k zdroju napájania, zabráňte dlhšiemu kontaktu konektora s pokožkou, pretože by mohlo dôjsť k vzniku nepríjemného pocitu alebo zranenia. Vyhýbajte sa situáciám, v ktorých by mohlo na dlhšiu dobu dôjsť ku kontaktu pokožky s konektorom Lightning pripojeným k sieti. Keď sa ovládač Apple TV Remote napríklad nabíja a kábel Lightning je pripojený k zdroju napájania, neseďte na ovládači ani ho počas spánku neklaďte pod paplón, vankúš alebo svoje telo. Obzvlášť opatrní buďte v prípade, ak váš zdravotný stav ovplyvňuje vašu schopnosť zistiť prítomnosť teplého predmetu na tele.

Zmena farby konektora Lightning po pravidelnom používaní je normálna. Zmenu farby môže spôsobiť prach, nečistoty a kontakt s kvapalinami. Ak chcete zmenu farby odstrániť alebo ak sa kábel pri používaní zahrieva alebo nenabíja ovládač Apple TV Remote, odpojte kábel Lightning od počítača alebo napájacieho adaptéra a vyčistite ho pomocou mäkkej a suchej handričky, ktorá nezanecháva textilné vlákna. Na čistenie konektora Lightning nepoužívajte kvapaliny ani čistiace prostriedky.

Hranie hier Ovládač Apple TV Remote držte pevne v rukách a pri hraní hier na Apple TV nevykonávajte neprimerané pohyby. Použite remienok ovládača Apple TV Remote (predáva sa samostatne) a pevne ovládač uchopte, aby nedošlo k zraneniu alebo neúmyselnému poškodeniu ovládača Apple TV Remote alebo iného majetku.

Informácie o zariadení Informácie, ako je napríklad číslo modelu, sériové číslo a elektrické parametre, sa nachádzajú na spodnej strane Apple TV. Ak chcete sériové číslo zobraziť na obrazovke, prejdite do Nastavení Nastavenia a potom do časti Všeobecné > O Apple TV.