Oświadczenie o zgodności Apple TV z przepisami kanadyjskimi

To urządzenie spełnia wymagania kanadyjskich standardów RSS dla produktów bezkoncesyjnych. W czasie pracy urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: (1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń, oraz (2) musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Praca w paśmie 5150-5250 MHz przeznaczona jest tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, aby zredukować możliwość wystąpienia szkodliwych zakłóceń współkanałowych z ruchomymi systemami satelitarnymi.

Zalecamy stosowanie radarów wysokiej mocy jako użytkowników głównych (czyli priorytetowych) pasm 5250-5350 MHz i 5650-5850 MHz. Radary te mogą powodować zakłócenia pracy i/lub uszkodzenia urządzeń LE-LAN.

Ekspozycja na energię fal radiowych Moc wypromieniowywana przez to urządzenie spełnia ograniczenia dotyczące częstotliwości fal radiowych ustalone przez FCC/IC. To urządzenie powinno być używane w odległości nie mniejszej niż 20 cm (8 cali) od ciała.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250–5350 MHz et 5650–5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

L’exposition à l’énergie radiofréquence La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l’appareil et le corps d’une personne.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)