Zoom

Bruk zoom for å forstørre bildet på Apple TV. Bruk Touch-flaten på fjernkontrollen til å styre zoom og panorere rundt i det innzoomede utsnittet.

Slå zooming av eller på. Åpne Innstillinger Innstillinger, og velg Generelt > Tilgjengelighet > Zoom. Eller bruk tilgjengelighetssnarveien. Les Tilgjengelighetssnarvei.

Zoom inn eller ut. Når zooming er slått på, trykker du på Touch-flaten tre ganger. Objekter du uthever, forstørres automatisk.

Flytt zoomfokus. Trykk på øverste, nederste, venstre eller høyre kant på Touch-flaten for å flytte i den retningen ett skjermobjekt om gangen.

Juster forstørrelsen Trykk på Touch-flaten, og dra opp eller ned med to fingre. Hvis du vil begrense den maksimale forstørrelsen, velger du Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Zoom > Maksimalt zoomnivå.

Slå panorering av eller på. Trykk på Touch-flaten med to fingre.

Panorer for å se mer. Panorer ved å flytte fingeren på Touch-flaten.

Les opp det markerte skjermobjektet. Trykk på Søk-knappen Zoom to ganger.