Viktig sikkerhets- og håndteringsinformasjon

ADVARSEL: For å unngå skade bør du lese all sikkerhetsinformasjonen under og betjeningsinstruksjonene før du bruker Apple TV. Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det medføre brann, elektrisk støt eller annen skade på personer, Apple TV eller annet utstyr.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les og følg disse instruksjonene for sikker bruk av Apple TV.

 • Les disse instruksjonene.

 • Ta vare på disse instruksjonene.

 • Ta hensyn til alle advarsler.

 • Følg alle instruksjoner.

 • Ikke bruk Apple TV i nærheten av vann.

 • Rengjør kun med en tørr klut.

 • Ikke plasser enheten i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre enheter (inkludert forsterkere) som produserer varme.

 • Se til at strømkabelen plasseres slik at den ikke tråkkes på eller kommer i klem, spesielt ved støpslene og der kabelen kommer ut av Apple TV.

 • Bruk kun tilbehør/tilleggsutstyr som spesifiseres av produsenten.

 • Koble Apple TV fra strømnettet ved tordenvær eller hvis den ikke skal brukes på lengre tid.

 • All service skal utføres av kvalifisert personell. Service er nødvendig når Apple TV er skadet, for eksempel hvis strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis væske eller gjenstander har kommet inn i Apple TV, eller hvis Apple TV har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller har falt i gulvet.

Strøm Apple TV har ingen av/på-knapp. Hvis du skal slå Apple TV helt av, må du koble fra strømkabelen. Forsikre deg om at strømkabelen alltid er lett tilgjengelig. Når du kobler Apple TV-enheten til eller fra en strømkilde, må du alltid holde i sidene på støpselet. Unngå at fingrene berører metalldelene på støpselet.

Brukssted Ikke bruk Apple TV utendørs. Apple TV er ment for innendørs bruk. Ikke plasser Apple TV i nærheten av åpen flamme, for eksempel stearinlys. Ikke bruk Apple TV i nærheten av vann. Ikke utsett Apple TV for væskedrypp eller -sprut, og ikke plasser gjenstander som er fylt med vann, for eksempel en vase, oppå Apple TV. Ikke flytt Apple TV hvis en annen enhet, for eksempel en TV, datamaskin eller en annen elektronisk enhet, er koblet til.

ADVARSEL: Apple TV må ikke utsettes for regn, væsker, fukt, ekstrem varme eller åpne flammer. Det kan føre til brann eller elektrisk støt.

Rengjøring og pleie Hvis du vil rengjøre Apple TV, kobler du fra strømkabelen og andre kabler. Bruk deretter en myk, lofri klut. Pass på at det ikke kommer fukt inn i åpningene. Bruk ikke rengjøringsmidler for vinduer, husholdningen, sprayflasker , løsemidler, alkohol, ammoniakk eller skuremidler til å rengjøre Apple TV.

Reparasjon Ikke utfør reparasjoner selv. Du finner mer informasjon om service på www.apple.com/no/support/appletv/service/faq/.

ADVARSEL: Ikke forsøk å åpne eller ta fra hverandre Apple TV. Du risikerer støt, og skader som forårsakes av demontering dekkes ikke av den begrensede garantien. Enheten inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren.

Håndtering Feilaktig oppbevaring eller håndtering kan føre til skade på Apple TV-enheten. Vær påpasselig under transport, slik at Apple TV-enheten ikke mistes i bakken.

Driftstemperatur Apple TV fungerer best ved temperaturer mellom 0 og 35 °C og kan oppbevares ved temperaturer mellom -20 and 45 °C. Det er normalt at Apple TV-enheten kan bli varm under bruk. Apple TV-skallet overfører varme fra innsiden av enheten til den kjølige luften på utsiden.

Medisinske tilstander Hvis du har en medisinsk tilstand som du tror kan bli påvirket av bruk av Apple TV (for eksempel, anfall, bevisstløshet, overanstrengelse av øynene eller hodepine), må du rådføre deg med en lege før du kan bruke Apple TV.

Medisinsk utstyr  Apple TV Remote inneholder radioer som skaper elektromagnetiske felt. Disse elektromagnetiske feltene kan forstyrre pacemakere, hjertestartere eller annet medisinsk utstyr. Hold en avstand på minst 15 cm mellom pacemakeren eller hjertestarteren og Apple TV Remote. Hvis du mistenker at Apple TV Remote forstyrrer pacemakeren eller annet medisinsk utstyr, slutter du å bruke den og tar kontakt med legen din for å få informasjon som gjelder ditt medisinske utstyr.

Gjentakende bevegelser  Når du utfører ensformige aktiviteter som spille spill på Apple TV, kan du oppleve ubehag i hender, armer, skuldre, nakke eller andre deler av kroppen. Hvis du opplever ubehag, bør du avslutte aktivitetene og kontakte lege.

Lade Apple TV Remote Lade Apple TV Remote med den medfølgende Lightning-kabelen eller med andre Lightning-kabler fra tredjeparter som er merket «Made for iPhone». Bruk av piratkopierte eller skadde kabler eller ladere, eller lading i fuktige omgivelser, kan føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade på Apple TV Remote og annen eiendom. Når du bruker en strømforsyningsenhet til å lade opp Apple TV Remote, må du forsikre deg om at Lightning-kabelen er satt helt inn i strømforsyningsenheten før du kobler den til en stikkontakt.

Lightning-kabel og -kontakt Langvarig hudkontakt med kontakten når Lightning-kabelen er koblet til en strømforsyning kan føre til ubehag eller skade og bør unngås. Unngå situasjoner der huden er i kontakt med Lightning-kontakten i lange perioder når den er tilkoblet. Når Apple TV Remote lader eller når Lightning-kabelen er koblet til en strømkilde, bør du for eksempel ikke sitte eller sove på den eller plassere den under et teppe, en pute eller kroppen. Vær spesielt oppmerksom hvis du har en fysisk tilstand som påvirker evnen til å oppfatte varme på kroppen.

Misfarging av Lightning-kontakten etter vanlig bruk er normalt. Smuss, rusk og fukt kan føre til misfarging. Hvis du vil fjerne misfargingen eller om kabelen blir varm under bruk eller ikke lader Apple TV Remote, kobler du Lightning-kabelen fra datamaskinen eller strømforsyningen og rengjør den med en myk klut som ikke loer. Ikke bruk væsker eller rengjøringsprodukter når du rengjør Lightning-kontakten.

Spilling Hold Apple TV Remote slik at du ikke mister den, og unngå overdrevne bevegelser når du spiller spill på Apple TV. Bruk Remote Loop-remmen (selges separat) og hold Apple TV Remote slik at du ikke mister den. Da unngår du personskader eller skader på Apple TV Remote og annen eiendom.

Enhetsinformasjon Informasjon som modellnummer, serienummer og elektrisk klassifisering finnes på undersiden av Apple TV. Serienummeret kan også vises på skjermen. Åpne Innstillinger Innstillinger, og velg Generelt > Om.