Erklæring om FCC-kompatibilitet for Apple TV

Denne enheten oppfyller del 15 av FCC-reglene. Følgende to betingelser foreligger for bruken: (1) Enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) enheten må tåle eventuell interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket bruk.

Merk: Utstyret har blitt testet og erklæres å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliginstallasjoner. Utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis utstyret skulle forårsake skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan konstateres ved å slå utstyret av og på, bør brukeren prøve å fjerne interferensen ved hjelp av ett eller flere av disse tiltakene:

  • snu på eller flytte mottakerantennen

  • øke avstanden mellom utstyret og mottakeren

  • koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til

  • henvende seg til forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp

Viktig: Dersom produktet endres eller modifiseres uten tillatelse fra Apple, kan det føre til at produktet ikke lenger oppfyller kravene til elektromagnetisk stråling og trådløs tilkobling, og du kan miste retten til å bruke produktet. Produktets overholdelse av EMC-krav er blitt testet under forhold som omfatter bruk av tilbehørsutstyr som oppfyller kravene, og skjermede kabler mellom systemkomponentene. Det er viktig at du bruker tilbehørsenheter som oppfyller kravene, og skjermede kabler mellom systemenheter, for å redusere muligheten for å forstyrre radio- og TV-signaler og andre elektroniske enheter.

Eksponering for radiofrekvensenergi Strålingseffekten for denne enheten er i henhold til grensene for FCC/IC-radiofrekvenseksponering. Enheten bør brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom utstyret og brukerens kropp.

Ansvarlig part (kontaktes kun i forbindelse med FCC-saker):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014