การทำให้ Apple TV เริ่มการทำงานใหม่

หาก Apple TV ไม่โต้ตอบ ให้ลองเริ่มการทำงานใหม่

ทำให้ Apple TV เริ่มการทำงานใหม่ ปฏิบัติตามสิ่งใดต่อไปนี้:

  • กดปุ่ม เมนู และปุ่มโฮม ปุ่มโฮม ค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะ Apple TV จะกะพริบอย่างรวดเร็ว

  • ถอดปลั๊ก Apple TV ออกจากเต้ารับ รอห้าวินาที แล้วเสียบปลั๊กเข้าไปใหม่

  • ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป แล้วเลือก เริ่มการทำงานใหม่