Ζουμ

Χρησιμοποιήστε το Ζουμ για μεγέθυνση της εικόνας στο Apple TV. Χρησιμοποιείτε την επιφάνεια Touch στο τηλεχειριστήριο για έλεγχο του Ζουμ και για παράλληλη μετατόπιση γύρω από τη μεγεθυμένη εικόνα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Ζουμ: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Ζουμ». Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας. Δείτε την ενότητα Συντόμευση Προσβασιμότητας.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση: Με ενεργοποιημένο το Ζουμ, πιέστε την επιφάνεια Touch τρεις φορές. Τυχόν στοιχείο που επισημαίνετε μεγεθύνεται αυτόματα.

Μετακίνηση της εστίασης ζουμ: Αγγίξτε την πάνω, κάτω, αριστερή ή δεξιά γωνία της επιφάνειας Touch για να μετακινηθείτε προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση κατά ένα στοιχείο οθόνης.

Ρύθμιση του μεγέθους μεγέθυνσης Αγγίξτε την επιφάνεια Touch και σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω με δύο δάχτυλα. Για περιορισμό της μέγιστης μεγέθυνσης, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Ζουμ» > «Μέγιστο επίπεδο ζουμ».

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μετατόπισης: Αγγίξτε την επιφάνεια Touch με δύο δάχτυλα.

Μετατόπιση για εμφάνιση περισσότερων: Στη μετατόπιση, σύρετε το δάχτυλό σας στην επιφάνεια Touch.

Εκφώνηση του τρέχοντος επιλεγμένου στοιχείου οθόνης: Πατήστε το κουμπί αναζήτησης Ζουμ δύο φορές.