Έντονη γραφή κειμένου

Μπορείτε να καταστήσετε το κείμενο που εμφανίζεται στο Apple TV ευκολότερο στην ανάγνωση, εμφανίζοντάς το ως τύπο έντονης γραφής.

Ενεργοποίηση έντονου κειμένου: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» και μετά ενεργοποιήστε το «Έντονο κείμενο».