Αλλαγή της γλώσσας ή της μορφής περιοχής

Την πρώτη φορά που θα διαμορφώσετε το Apple TV σας, επιλέγετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται. Μπορείτε να την αλλάξετε αργότερα στις «Ρυθμίσεις».

Αλλαγή της γλώσσας: Στο Apple TV, στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Γλώσσα» και επιλέξτε μια γλώσσα.

Αλλαγή της μορφής περιοχής: Στο Apple TV, στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Μορφή περιοχής» και επιλέξτε μια περιοχή.