Σύνδεση του Apple TV Remote με το Apple TV

Το Apple TV Remote παρέχεται αυτόματα ζευγοποιημένο με το Apple TV σας. Εάν αποσυνδεθεί ή εάν αγοράσετε ένα νέο τηλεχειριστήριο, πρέπει να το ζευγοποιήσετε χειροκίνητα με το Apple TV.

Μπορείτε να ζευγοποιήσετε το Apple TV Remote με ένα μόνο Apple TV τη φορά. Όταν ζευγοποιήσετε ένα τηλεχειριστήριο, πραγματοποιείται αυτόματη κατάργηση ζευγοποίησης οποιουδήποτε τηλεχειριστηρίου που είχε ζευγοποιηθεί κατά το παρελθόν.

Ζευγοποίηση του Apple TV Remote με το Apple TV: Ενεργοποιήστε το Apple TV και κρατήστε το Apple TV Remote σε απόσταση 8 έως 10 εκατοστών από αυτό και σε τέτοια θέση ώστε να είναι στραμμένο προς την πρόσοψη του Apple TV. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης και το κουμπί Πάνω Κουμπιά αύξησης έντασης ήχου για 2 δευτερόλεπτα. Όταν το Apple TV Remote ζευγοποιηθεί επιτυχώς, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη.