Μετάβαση του Apple TV σε κατάσταση ύπνου ή αφύπνισή του

Το Apple TV έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιείτε και μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση ύπνου μετά από καθορισμένη περίοδο αδράνειας.

Αφύπνιση του Apple TV από κατάσταση ύπνου: Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο Apple TV Remote. Μια μικρή φωτεινή ένδειξη ανάβει στην μπροστινή πλευρά του Apple TV. Το Apple TV αφυπνίζεται και εμφανίζει ό,τι εμφανίζονταν τελευταία.

Μετάβαση του Apple TV σε κατάσταση ύπνου: Όταν τελειώσετε, μπορείτε απλώς να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ή τον δέκτη σας. Το Apple TV μεταβαίνει σε κατάσταση ύπνου μετά από περίοδο αδράνειας.

Καθορισμός της καθυστέρησης πριν από τη μετάβαση σε κατάσταση ύπνου: Για να καθορίσετε τον χρόνο αναμονής του Apple TV προτού μεταβεί σε κατάσταση ύπνου, στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Ύπνος μετά από».

Επιβολή μετάβασης του Apple TV σε κατάσταση ύπνου άμεσα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Αφετηρίας Κουμπί Αφετηρίας και μετά επιλέξτε «Ύπνος».

Εναλλακτικά, στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» και επιλέξτε «Ύπνος τώρα».