Λυχνία κατάστασης

Η λυχνία κατάστασης στο μπροστινό μέρος του Apple TV υποδηλώνει τα εξής:

Όταν το Apple TV

Η λυχνία κατάστασης

Ενεργοποίηση

Είναι σταθερά αναμμένη

Είναι απενεργοποιημένο ή σε κατάσταση αναμονής

Είναι σβηστή

Εκκίνηση

Αναβοσβήνει αργά

Δέχεται εντολή από το τηλεχειριστήριο

Αναβοσβήνει μία φορά

Ενημέρωση λογισμικού

Αναβοσβήνει γρήγορα