Έλεγχος του τι αναπαράγεται

Έχετε τον έλεγχο ανεξάρτητα του εάν παρακολουθείτε τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία.

Αναπαραγωγή ή παύση: Πιέστε την επιφάνεια Touch ή πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης.

Εμφάνιση χειριστηρίων στην οθόνη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής: Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης ή τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην επιφάνεια Touch. Εμφανίζεται μια ένδειξη κατάστασης που δείχνει τον χρόνου που έχει παρέλθει και τον χρόνο που απομένει. Η αμιγής γραμμή υποδεικνύει το ποσοστό του στοιχείου που έχει αποθηκευτεί στην τοπική μνήμη cache (δηλαδή που έχει ληφθεί προσωρινά στο Apple TV). Μπορείτε ωστόσο να μεταπηδήσετε την περιοχή προσωρινής μνήμης και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από εκεί.

Ένδειξη κατάστασης αναπαραγωγής

Προεπισκόπηση βίντεο στη γραμμή χρόνου αναπαραγωγής: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε την επιφάνεια Touch για παύση της αναπαραγωγής και εμφάνιση του παραθύρου προεπισκόπησης και μετά σαρώστε αριστερά ή δεξιά για μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πιέστε ξανά την επιφάνεια Touch για έναρξη της αναπαραγωγής από τη νέα θέση ή πατήστε το κουμπί Κουμπί μενού για ακύρωση και συνέχιση της αναπαραγωγής από την αρχική θέση.

Μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός κατά 10 δευτερόλεπτα: Στην επιφάνεια Touch, πιέστε αριστερά ή δεξιά για μεταπήδηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πιέστε ξανά για μεταπήδηση άλλων 10 δευτερολέπτων.

Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός: Κατά την αναπαραγωγή, στην επιφάνεια Touch, πιέστε παρατεταμένα αριστερά ή δεξιά για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Αφήστε το δάχτυλό σας για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Λήψη περισσότερων πληροφοριών: Σαρώστε προς τα κάτω για εμφάνιση του τμήματος «Πληροφορίες». Σαρώστε αριστερά ή δεξιά για εναλλαγή μεταξύ τμημάτων.

Ενεργοποίηση υπότιτλων και κλειστών λεζαντών (εάν διατίθενται): Σαρώστε προς τα κάτω για εμφάνιση του τμήματος «Πληροφορίες» και μετά σαρώστε δεξιά για εμφάνιση του τμήματος «Υπότιτλοι». Στη συνέχεια, σαρώστε προς τα κάτω και επιλέξτε την επιλογή που προτιμάτε.

Το μενού «Υπότιτλοι» κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής