Καναδική ρυθμιστική δήλωση για το Apple TV

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με πρότυπο(α) RSS του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά, για τα οποία δεν απαιτείται άδεια χρήσης. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο συνθήκες: (1) η συγκεκριμένη συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές και, (2) η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Η λειτουργία στη ζώνη 5150-5250 MHz είναι κατάλληλη μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για μείωση της πιθανότητας επιβλαβών παρεμβολών σε δορυφορικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας με κανάλια της ίδιας συχνότητας.

Τα ραντάρ υψηλής ισχύος αποτελούν τους πρωτεύοντες χρήστες (δηλαδή χρήστες προτεραιότητας) των ζωνών 5250-5350 MHz και 5650-5850 MHz. Αυτοί οι σταθμοί ραντάρ μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολή και/ή βλάβη σε συσκευές LE-LAN.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων Η ισχύς εξόδου εκπομπών της παρούσας συσκευής πληροί τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες FCC/IC. Η παρούσα συσκευή πρέπει να λειτουργεί με ελάχιστη ασφαλή απόσταση 20 εκατοστών μεταξύ του εξοπλισμού και του σώματος ενός ατόμου.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250–5350 MHz et 5650–5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

L’exposition à l’énergie radiofréquence La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l’appareil et le corps d’une personne.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)