Δήλωση συμμόρφωσης FCC για το Apple TV

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών FCC (Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών των ΗΠΑ). Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο συνθήκες: (1) Η παρούσα συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και, (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια προορίζονται για την παροχή εύλογης προστασίας κατά επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοσημάτων ή τηλεοπτικών σημάτων, κάτι που μπορεί να προσδιοριστεί με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται ο χρήστης να προσπαθήσει να διορθώσει την παρουσία παρεμβολών με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.

  • Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.

  • Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

  • Επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία ή έναν καταρτισμένο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

Σημαντικό: Οι αλλαγές και τροποποιήσεις που ενδέχεται να γίνουν στο παρόν προϊόν, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από την Apple, μπορούν να ακυρώσουν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) και την ασύρματη επικοινωνία αλλά και να αναιρέσουν το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Το παρόν προϊόν έχει επιδείξει συμμόρφωση ΗΜΣ υπό συνθήκες που περιλαμβάνουν τη χρήση συμβατών περιφερειακών συσκευών και θωρακισμένων καλωδίων μεταξύ των συστατικών μερών του συνολικού συστήματος. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε συμβατές περιφερειακές συσκευές και θωρακισμένα καλώδια μεταξύ των συστατικών μερών για να μειώσετε την πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς δέκτες και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων Η ισχύς εξόδου εκπομπών της παρούσας συσκευής πληροί τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες FCC/IC. Η παρούσα συσκευή πρέπει να λειτουργεί με ελάχιστη ασφαλή απόσταση 20 εκατοστών μεταξύ του εξοπλισμού και του σώματος ενός ατόμου.

Υπεύθυνος επικοινωνίας (για θέματα FCC μόνο):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014