Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και χειρισμού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προκειμένου να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, διαβάστε όλες τις παρακάτω πληροφορίες ασφάλειας και τις οδηγίες…

Ιστότοπος υποστήριξης Apple TV
Περιεκτικές πληροφορίες υποστήριξης διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.apple.com/support/appletv. Για να επικοινωνήσετε με την Apple…

Δήλωση συμμόρφωσης FCC για το Apple TV
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών FCC (Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών των…

Καναδική ρυθμιστική δήλωση για το Apple TV
Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με πρότυπο(α) RSS του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά, για τα οποία…

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης
Απόρριψη και ανακύκλωση Η μπαταρία ιόντων λιθίου του Apple TV Remote μπορεί να αφαιρεθεί μόνο…

Δήλωση συμμόρφωσης ENERGY STAR®
Ως εταίρος στο πρόγραμμα ENERGY STAR, η Apple έχει διασφαλίσει ότι το παρόν προϊόν πληροί…

Η Apple και το περιβάλλον
Στην Apple, αναγνωρίζουμε ότι αποτελεί ευθύνη μας να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων και…